.

SATL:n säännöt

Suomen Autoteknillinen Liitto ry
SÄÄNNÖT

Rek.nro 78.689

Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Autoteknillinen Liitto ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on toimia autoteknillisten yhdistysten keskuselimenä sekä edistää auto- ja kuljetusalan kehitystä maassamme.

Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. edistää autoteknillisten paikallisyhdistysten perustamista
 2. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja
 3. harjoittaa alan julkaisutoimintaa ja julkaisee autoteknillistä aikakauslehteä
 4. toimii yhdessä koti- ja ulkomaisten yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa, joiden toiminta vastaa liiton toimintaa tai liittyy siihen
 5. osallistuu auto- ja liikennealan lainsäädäntöön ja standardisointiin tähtäävään toimintaan
 6. pyrkii vaikuttamaan siihen, että auto- ja kuljetusalan teknillinen opetus vastaa ajan vaatimuksia
 7. toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla jäsentensä hyväksi.

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja näyttelyitä.

Jäsenet
Liiton varsinaisiksi jäseniksi eli jäsenyhdistyksiksi voi liittyä jokainen liittohallituksen hyväksymä rekisteröity autoteknillinen yhdistys. Jäsenyhdistysten jäsenkunnan muodostavat auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt sekä opiskelijat.

Liiton jäsenyhdistykseksi pyrkivän rekisteröidyn yhdistyksen tulee jättää liittohallitukselle kirjallinen liittymisilmoituksensa, johon on liitetty yhdistyksen säännöt, luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja virkailijoista sekä jäsenluettelo. Jäsenluettelossa tulee olla kunkin jäsenen täydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymäaika ja osoite.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voi liittyä liittohallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, mikäli yhdistyksen tai yhteisön säännöt ovat sopusoinnussa liiton tarkoitusperien kanssa.

Kunniajäsen
Liitto voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen eroaminen liitosta on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä.

Erotettu jäsen voi vedota erottamispäätöksestä liittokokoukseen lähettämällä vetoomuskirjelmän liittohallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Liittomaksut
Jäsenmaksut
Varsinaisessa liittokokouksessa vahvistetaan kutakin jäsenyhdistyksen varsinaista jäsentä kohti vuosittain kannettava liittomaksu. Liiton suorittamassa kannossa lisätään siihen jäsenyhdistyksen vuosikokouksen päättämä jäsenmaksuosuus. Tämän osuuden liitto tilittää ao.yhdistykselle välittömästi saatuaan yhdistyksen jäsenen suorituksen.

Kunnia-, vapaa- ja opiskelijajäseniltä ei peritä liittomaksua. Nämä jäsenet saavat liittomaksuun liittyvät julkaisut jäsenhinnalla.

Liittohallitus
Liittohallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja, josta käytetään myös nimitystä liiton puheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä.

Liittohallituksessa on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu liittohallituksen kokoon katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Liittohallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä (4) muuta jäsentä.

Liittohallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan liittohallituksen seuraavassa kokouksessa.

Liittohallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa liiton asioita
 2. valmistella liittokokoukselle esitettävät asiat ja panna sen päätökset täytäntöön
 3. päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta
 4. valvoa liiton toimiston ja jäsenyhdistysten toimintaa näiden sääntöjen ja liittokokouksen tekemien päätösten mukaisesti
 5. määrätä jäsenyhdistysten jako piireihin. Liittohallituksen jäsenet kehittävät jäsenyhdistysten ja liiton välistä yhteistoimintaa omissa piireissään.
 6. nimetä juoksevien asioiden hoitamista varten keskuudestaan 3-5 jäseninen työvaliokunta sekä valita tarpeelliset toimikunnat ja määrätä niiden tehtävät.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kukin yksin.

Liittokokous
Kokouskutsu
Kutsu liittokokoukseen lähetetään jäsenille postitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kok
ousta.

Äänioikeus
Liittokokouksessa ovat jäsenyhdistykset äänivaltaisia siten, että kullakin yhdistyksellä on yksi (1) ääni/jäsenmääränsä jokaista alkavaa 20-lukua kohden laskettuna edellisen vuoden jäsentilityksen mukaan.

Päätösvalta
Liittokokouksella on liiton päätösvalta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 11.§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksessä ja vaalissa ratkaisee arpa.

Pöytäkirja
Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tehtävään valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa.

Kokouksen aika
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain maaliskuun aikana edellisen varsinaisen liittokokouksen määräämällä paikkakunnalla ja liittohallituksen lähemmin määräämänä aikana. Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää, mikäli liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten liittohallitukselta kirjallisesti pyytää.

Varsinaisessa liittokokouksessa

 1. todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan valtakirjat
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtajat ja tarvittavat virkailijat
 4. vahvistetaan työjärjestys
 5. esitetään liiton toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan liittohallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 8. käsitellään liittohallituksen kuluvaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
 9. määrätään seuraavan toimintakauden liittomaksun suuruus
 10. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen
 12. käsitellään muut sääntöjen mukaisesti esitetyt asiat
 13. määrätään seuraavan varsinaisen liittokokouksen paikka
 14. keskustellaan muista esille tulevista asioista.

Asia, jonka jäsenyhdistys haluaa päätettäväksi liittokokouksessa, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen liittohallitukselle viimeistään 30. päivänä marraskuuta. Liittohallitus lähettää aloitteet jäsenyhdistyksille tammikuun 15. päivään mennessä.

Liittohallitus lähettää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen jäsenyhdistyksille helmikuun 15. päivään mennessä.

10§

Tilit ja niiden tarkastus
Tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilit ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista liittokokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa liittokokoukselle osoitettu tarkastuskertomus viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua tilien luovuttamisesta.

11§

Sääntöjen muutos, yhdistyksen purkaminen
Liittokokouskutsussa on mainittava, jos sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee kokouksessa käsiteltäväksi.

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen äänimäärästä.

Purkamispäätös on tehtävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on varat luovutettava Tekniikan Edistämissäätiölle käytettäväksi autoteknillisen koulutuksen hyväksi.

12§

Yhdistyslaki
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

13§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.2.1996