.

Laty:n säännöt

SÄÄNNÖT

Rek.nro 80.297

Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry.

Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

Kieli
Yhdistyksen kieli on Suomi.

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n, josta näissä säännöissä käytetään myös nimitystä liitto, jäsenyhdistyksenä toimien koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt, edistää alan ammattien kehittämistä toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottamiseksi.

Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja ja toimii muillakin vastaavilla tavoilla jäsenistönsä hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja anoa varoja valtiolta, kunnilta, liikelaitoksilta ym. sekä toimeenpanna näyttelyitä, kilpailuja, myyjäisiä ja arpajaisia.

Jäsenet
Varsinainen jäsen
Hallitus voi ottaa anomuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto- ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita sekä muita alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n sääntöjä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Toisesta Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksestä siirtyvä henkilö pääsee yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua ja liittymisvuoden jäsenmaksua, jos hän on suorittanut ne edelliselle yhdistykselle.

Vapaajäsen
Yhdistyksen jäsen, joka on säännöllisesti suorittanut jäsenmaksunsa Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistykselle 25 vuoden aikana, voidaan valita yhdistyksen hallituksen päätöksellä vapaajäseneksi täytettyään 63 vuotta.

Kunniajäsen
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä.

Kannatusjäsen
Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, mikäli yhdistyksen tai yhteisön säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Opiskelijajäsen
Hallitus voi ottaa yhdistykseen myös opiskelijajäseniä, jotka ovat ammattikorkeakoulun, teknillisen oppilaitoksen, teknillisen yliopiston tai vastaavan oppilaitoksen auto- tai kuljetustekniikan opiskelijoita.

Jäsenmaksut
Yhdistykselle ja liitolle kannettavaa vuosimaksua kutsutaan näissä säännöissä jäsenmaksuksi.

Jäsenmaksut peritään liiton kautta varsinaisen liittokokouksen päätöksen mukaan. Liitto tilittää sääntöjensä 6.§:n mukaisesti jäsenyhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosan, jonka ao. yhdistyksen vuosikokous on päättänyt. Kannatusjäsenen kannatusmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunnia-, vapaa- ja opiskelijajäsenet saavat jäsenmaksuun sisältyvät julkaisut jäsenhinnalla eikä heiltä peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta antaa jäsenelle määräajaksi vapautuksen yhdistyksen jäsenmaksusta erityisen syyn vuoksi. Tällöin jäsen on oikeutettu saamaan jäsenmaksuun sisältyvät julkaisut jäsenhintaan. Uudet jäsenet suorittavat liittyessään vuosikokouksen vahvistaman liittymismaksun yhdistyksen rahastonhoitajalle.

Yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksestä eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan liittokokouksen päättämän määräajan kuluessa, hallitus erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien ja sääntöjen vastaisesti. Tästä syystä erotettu jäsen voi vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen lähettämällä kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vetoomuskirjelmän yhdistyksen hallitukselle, joka pyytää liittohallituksen lausunnon ja esittelee asian yhdistyksen kokoukselle ratkaistavaksi.

Jäsenmaksun laiminlyönnin tähden erotettu jäsen saa jäsenoikeutensa takaisin suorittamalla maksamatta jääneen jäsenmaksunsa ja uuden liittymismaksun.

Muusta syystä erotettu jäsen voi päästä hakemuksesta uudelleen jäseneksi, jos yhdistyksen kokous hänet hyväksyy 9/10 ääntenenemmistöllä.

Hallinto
Hallitus ja sen kokoukset
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemina puheenjohtaja, josta käytetään myös nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja ja neljä-kuusi jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, jäsenten kaksi vuotta. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, aluksi arvan perusteella, myöhemmin vuorotellen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa nimetyistä ehdokkaista, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatiessa.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on mm.

 1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat virkailijat
 2. käsitellä jäsenanomukset ja pitää jäsenluetteloa
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 4. toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 5. valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat
 6. valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näitä ja Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n sääntöä sekä voimassa olevaa yhdistyslakia
 7. laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta vuodelta sekä toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta varten
 8. pyrkiä jatkuvasti kehittämään yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien mukaisesti.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen valitseman toimihenkilön kanssa.

11§

Yhdistyksen kokoukset
Kokouskutsu
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille lähetettävällä yleiskirjeellä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu muihin yhdistyksen kokouksiin toimitetaan samalla tavalla vähintään 2 päivää ennen kokousta.

Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset, vapaa- ja kunniajäsenet. Kannatus- ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätösvalta
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 8. ja 13.§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksessä ja vaalissa ratkaisee arpa.

Pöytäkirja
Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tehtävään valittua, kokouksessa läsnäollutta äänivaltaista jäsentä.

Vuosikokous
Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa

 1. todetaan läsnäolijat
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut tarvittavat virkailijat
 4. vahvistetaan työjärjestys
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien sekä toimihenkilöiden palkkiot
 8. käsitellään hallituksen kuluvaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistetaan seuraavan vuoden kannatus- ja liittymismaksun sekä jäsenmaksujen suuruus
 9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen
 12. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen
 13. käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat
 14. keskustellaan muista esille tulevista asioista

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa päätettäväksi vuosikokouksessa, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen hallitukselle viimeistään joulukuun 31. päivänä.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa päätettäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen yhdistyksen hallitukselle viimeistään lokakuun 31. päivänä.

12§

Tilit ja niiden tarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava kymmenen (10) päivän kuluessa tilien jättämisestä.

13§

Sääntöjen muutos, yhdistyksen purkaminen
Kokouskutsussa on mainittava, jos sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee kokouksessa käsiteltäväksi.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen äänimäärästä.

Muutokset on ennen niiden rekisteröimistä esitettävä Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n liittohallitukselle.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Autoteknillinen Liitto ry:lle.

Purkamispäätös on tehtävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi.

14§

Yhdistyslaki
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

15§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.2.1996. Sääntömuutokset  päivitetty 08.03.2010 kohtiin 6§ ja 8§.